Usługi

Nasi adwokaci pomagają w uzyskaniu:
– zezwolenia na pobyt czasowy,
–  zezwolenia na pobyt stały,
– zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
– zezwolenia na pracę,

a także w postępowaniach wizowych przed polskimi konsulami.

Nasi prawnicy doradzą, jak uzyskać obywatelstwo polskie poprzez potwierdzenie jego posiadania, na podstawie określonego okresu pobytu w Polsce, a także poprzez naturalizację wnioskując do Prezydenta RP.

Możemy również pomóc w postępowaniu ws. zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce.

Nasz zespół pomaga również cudzoziemcom w otwarciu działalności gospodarczej.

Nasi prawnicy wspierają osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową (status uchodźcy, ochrona uzupełniająca) i krajową (pobyt ze względów humanitarnych i pobyt tolerowany) w Polsce.

Udzielamy porad prawnych, przygotowujemy pisma procesowe, wnioski, odwołania i skargi, a także reprezentujemy klientów przed polskimi organami i sądami.

Usługi prawne świadczymy w języku angielskim, rosyjskim i polskim.