Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach. Część II

Dnia 29 stycznia 2022 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw tyczących się sytuacji prawnej cudzoziemca w Polsce. Opisujemy kolejne zmiany, które ona przyniesie w związku z postępowaniami w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, stały i rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

7. Decyzja odwoławcza w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, stały i rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej wydana w 90 dni 

Jak jest: Dotychczas Szef Urzędu do spraw Cudzoziemców miał na podstawie art. 35 §3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego na wydanie decyzji w postępowaniu odwoławczym miesiąc od dnia przekazania przez Wojewodę akt wraz odwołaniem. W praktyce postępowania te trwały średnio 2-3 lata.

Jak będzie: Wg nowych przepisów organ II instancji będzie miał na wydanie decyzji 90 dni: polski ustawodawca wprowadził przepis szczególny w stosunku do ogólnego regulującego czas postępowań administracyjnych.  Czy nowy, dłuższy termin będzie respektowan y przez Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców? Czas pokaże.

8. Decyzja Wojewody w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały i rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej wydana w 6 miesięcy

Jak jest: Dotychczas Wojewodowie mieli 90 dni na wydanie decyzji.

Jak będzie: Wg nowych przepisów organ I instancji będzie miał na wydanie decyzji 6 miesięcy od momentu pobrania od cudzoziemca odcisków palców oraz uzupełnienia przez niego wszystkich braków formalnych i materialnych wniosku.

9. Uporządkowanie przepisów w postępowaniach gdzie cudzoziemiec nie składa wniosku osobiście 

Jak jest: Cudzoziemiec co do zasady jest zobowiązany osobiście złożyć wniosek o pobyt czasowy. Gdy postępowanie w zakresie legalizacji pobytu dotyczy cudzoziemca, który chce dołączyć do swojego legalnie przebywającego w Polsce członka rodziny – cudzoziemca, wniosek składał właśnie mąż/ żona/ rodzic cudzoziemca objętego wnioskiem pobytowym. Analogiczne przepisy nie mają zastosowania do cudzoziemca chcącego dołączyć do swojego członka rodziny – obywatela polskiego.

Jak będzie: W imieniu cudzoziemca wniosek będzie mógł złożyć nie tylko członek rodziny – cudzoziemiec legitymujący się zezwoleniem pobytowym w Polsce, ale także obywatel polski, obywatel Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii będący beneficjentem Umowy Wystąpienia.

10. Nowe zasady wzywania cudzoziemców do uzupełnienia braków w dokumentacji w postępowaniu pobytowym

Jak jest: Na mocy ogólnych przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego organ ma obowiązek wskazać stronie postępowania czy i jeśli tak, to które przesłanki nie zostały spełnione do wydania decyzji zgodnej z żądaniem wnioskodawcy – czyli udzielenia zezwolenia pobytowego.

Jak będzie: W ustawie o cudzoziemcach znalazł się nowy przepis, który uszczegóławia regulację wynikającą z kodeksowych zapisów.  Gdy cudzoziemiec nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów do udzielenia mu zezwolenia, organ – Wojewoda lub Szef Urzędu do spraw Cudzoziemców – wzywa go do uzupełnienia braków w terminie 14 dni lub dłuższym, jeśli wymagany jest dokument, którego czas uzyskania może być dłuższe niż 14 dni.

11. Zmiany warunków zatrudnienia a zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Jak jest: Wg dotychczasowego brzmienia art. 119 ustawy o cudzoziemcach zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej pracodawcy lub przejęcie pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę, lub przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, lub zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę nie wymagały zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Jak będzie: Także zmiana nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków lub zwiększenie wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia także nie będą wymagać zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. 

12. Wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę składany na formularzu

Jak jest: Cudzoziemiec, który chciał zmienić pracodawcę, musiał złożyć nowy wniosek u udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w Polsce.

Jak będzie: Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę następuje w zakresie zmiany pracodawcy będzie inicjowana poprzez złożenie przez cudzoziemca wniosku o zmianę udzielonego zezwolenia na  specjalnym formularzu, który wkrótce ma być dostępny na stronach urzędów. Organ prowadzący postępowanie będzie miał  60 dni na wydanie decyzji w przedmiocie zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Źródło: Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *